Chcimluvit.cz
  
LeftO násStredKurzyStredMetodaStredCeníkStredReferenceStredOdkazyStredKontaktyRight
Home > Italština > Ceník

O nás

Kurzy

Metoda

Ceník

    Pro veřejnost

    Firemní

    Obch.podm.

Reference

Odkazy

Kontakty

Obsah

 

Obchodní podmínky jazykové školy

Obchodní podmínky jazykové školy

1) Všeobecné podmínky - tyto obchodní podmínky platí pro smlouvu o výuce jazyků v jazykovém kurzu uzavřenou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti pořadatele, kterým je podnikatel Petr Stařičný se sídlem na Janovice 546, 739 11 Janovice, IČ: 04292391(dále jen Pořadatel), a účastníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). Je-li zájemcem spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s pořadatelem v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti pořadatele a účastníka též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“). Vymezení pojmů - Účastníkem kurzu je osoba, která se závazně přihlásí do jazykového kurzu pořádaného pořadatelem (dále jen účastník). Jazykovým kurzem se rozumí skupina účastníků, která se ve společně smluvený den a čas účastní výuky jazyka pořádané pořadatelem. Délkou kurzu se rozumí jeden semestr. Kurzy probíhají v provozovnách, sídle pořadatele či na jiném místě dle vzájemné dohody

2) Uzavření smlouvy Smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníkem vzniká na základě potvrzení závazné přihlášky pořadatelem Student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 4 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 5 (storno podmínky).

3) Lekce a Ukázková hodina Lekce trvá 45 min. pokud není stanoveno jinak (například v propagačních materiálech nebo v platném ceníku) a ukázková hodina (dále jen UH).

4) Kursovné, slevy, platba a) kursovné hradí účastník před zahájením kurzu převodem na účet vedený u Fio Banka a.s., Frýdek-Místek, Zámecké nám. 42, 738 01, číslo účtu 2300851316/2010, pod variabilním symbolem čísla faktury která bude účastníkovi vystavena. b) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši kursovného i výši slev. Tato změna nikdy neovlivní výši kursovného již probíhajících kurzech v daném semestru. V případě, podstatného zvýšení kursovného, má účastník právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě pro zaplacení kursovného na další semestr.

5) Storno poplatky – Storno ze strany účastníka po zahájení kurzu a) V tomto případě vzniká účastníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného za hodiny, které neproběhnou. b) V případě, že bude v důsledku storna účastníka po zahájení kurzu pořadatel nucen kurz zrušit vrátí účastníkovi částku dle čl. 5) písmena b) sníženou o 50 %. Zrušením kurzu se dle čl. 5) písmena b) se považuje snížení počtu účastníků pod minimální počet účastníků zvoleného typu kurzu a převod na jiný typ kurzu (u Economy pod 6 účastníků, u Standard pod 3 účastníky, u Tandem pod 2 účastníky, u Individual pod 1 účastníka)

6) Zrušení kurzu - Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kterýkoliv kurz bez uvedení důvodu. V tomto případě vzniká účastníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného za hodiny, které neproběhnou.

7) Lektoři – Výuka je vedena českými či rodilými mluvčími. Pořadatel si vyhrazuje na přesun a změnu lektorů.

8) Zrušené lekce a) V případě zrušení lekce má skupina nárok nahradit si lekci v daném semestru. Po skončení semestru již není možno si zmeškané hodiny nahradit, vyjma kurzů TANDEM a INDIVIDUAL. b) Nevyužité kursovné není možné převádět do dalšího období (tj. semestru). Za neúčast studenta na výuce neposkytuje pořadatel žádnou finanční kompenzaci.

9) Dny pracovního volna a prázdniny Ve dny pracovního volna se nevyučuje. Dále se nevyučuje v období vánoc od 27.12.2017 do 5.1.2018.

10) Učební pomůcky a studijní materiály Student bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Společnosti jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se účastník zavazuje zdržet jakéhokoliv jednání, kterým by zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnoženin materiálů či jejich poskytnutím třetí osobě.

11) Kvalita výuky - S kvalitou výuky je zájemce seznámen před zahájením kurzu, a může si ji sám ověřit na ukázkové hodině, které se dle svého výběru může účastnit jako pozorovatel, nebo jako přímý účastník zcela zdarma.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2017 do 30.6.2018


Obsah
Lektor
„Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“  Galileo Galilei

Naučit děti jazyk je "TĚŽKÉ"."Neumí" se učit! "Nemají" talent! Neznají gramatiku! Neumí číst! "Některé", když se narodí neumí ani mluvit :-)
...a přesto se to naučí. Pojďme společně objevit kouzlo této metody učení se jazykům..... Petr Stařičný, Lektor


© CHCIMLUVIT.CZ 2008 - 2019